Kwaliteit

Kwaliteit is in veel bedrijfstakken een abstract begrip – de term is vaak breed gedefinieerd en blijkt daardoor lastig te meten. Dit geldt echter niet voor de kwaliteit van fysiotherapie. De gezondheidsproblemen en hulpvragen van cliënten vormen immers de basis van onze dienstverlening, en de kwaliteit van onze fysiotherapie is direct te meten aan de resultaten die wij als zorgverlener behalen.

Fysiotherapie Van Gerven streeft ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg op gebied van fysiotherapie te bieden. Wij stemmen onze aanpak daarom altijd af op de behoeften van de cliënt, en kijken daarbij bijzonder kritisch naar het niveau van onze dienstverlening.

Hoe wij de kwaliteit van onze fysiotherapie bewaken

Het kwaliteitsbeleid van Fysiotherapie Van Gerven is gebaseerd op de tevredenheid van onze cliënten. Effectieve behandeling en begeleiding zijn de hoeksteen van onze dienstverlening, en wij vragen onze cliënten daarom aan het einde van elke behandelserie om de kwaliteit van onze fysiotherapie te beoordelen. Zo krijgen wij een duidelijk inzicht in de ervaringen van onze patiënten, en kunnen wij gericht aansturen op mogelijke verbeteringen.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

Onze therapeuten volgen jaarlijks verschillende bij – en nascholingen en nemen deel aan verschillende netwerken die gericht zijn op samenwerking en ontwikkeling binnen de verschillende deelgebieden van de fysiotherapie.

Kwaliteit in de toekomst

Bij Fysiotherapie Van Gerven blijven we ook in de toekomst onvermoeibaar zorg en aandacht besteden aan de kwaliteit van onze fysiotherapie. Duidelijke communicatie speelt hierin een belangrijke rol: cliënten, artsen en zorgverzekeraars moeten immers op de kwaliteit van onze fysiotherapie kunnen vertrouwen.


HKZ Certificering

Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. 

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Fysiotherapie Van Gerven heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt. 

Aan het HKZ Keurmerk liggen HKZ-normen ten grondslag. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. De HKZ-normen zijn gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie: 
•    De zaken intern goed op orde heeft
•    De klant principieel centraal stelt
•    Betrouwbare resultaten kan presenteren
•    Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening
 

Qualiview

 Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek, als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualiview (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met Qualiview waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Qualiview door te mailen naar info@qualiview.nl of op het logo klikken om naar de site te gaan.

 

Privacy

Wij houden ons aan de Wet Bescherming van Persoonsgegevens. Uw therapeut kan u daarover inlichten en daarnaast kunt u het privacyreglement opvragen bij de balie. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Fysiotherapie Van Gerven volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig hebben en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onder www.cbpweb.nl.

Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking

Binnen Fysiotherapie Van Gerven worden gegevens van patiënten uitsluitend voor de volgende doeleinden verzameld:

  • Ondersteunen en in standhouden van een goede medische zorg en hulpverlening.
  • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg.
  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, waarbij de gegevens van de patiënt anoniem blijven.
  • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.
  • Rapportage naar verwijzer.

 

Klachtenregeling

Volgens de wet Bescherming van Persoonsgegevens, voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw therapeut. Wij doen onze uiterste best om u zo efficiënt en naar alle tevredenheid te behandelen. Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft met betrekking tot uw behandeling, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de desbetreffende therapeut. In de praktijk kunt u informatie verkrijgen over hoe hier mee om te gaan en de klacht verder af te handelen. 
U kunt ook kijken op : www.defysiotherapeut.com.

Cliëntdossier

Fysiotherapie Van Gerven is volgens de WGBO wetgeving verplicht inzage in uw dossier te verlenen indien u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen in dit dossier door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u ten alle tijden vragen om een kopie of vernietiging van het dossier. Van Gerven Fysiotherapie is conform de WGBO wetgeving verplicht aan deze verzoeken te voldoen.